تاریخ درج چهارشنبه 27 بهمن 1400 در 02:20 کد خبر : 4431
ف

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم

23 بهمن 1400

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم


تلاوت کامل - استاد محسن یار احمدی - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

بیانات - استاد محسن یار احمدی - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

اجرای اول معارفی - آقای کوه خیل - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

اجرای دوم معارفی - آقای کوه خیل - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

تلاوت - آقای ابراهیم مرتضوی - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

تلاوت - آقای ابوالقاسم زارع - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

تلاوت - آقای امیرحسین جعفرزاده - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

تلاوت - آقای علی واحدی - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

تلات - آقای حسینی - کرسی های تلاوت ماهانه قرآن کریم - 23 بهمن 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن