امام خامنه ای : اگر شهدای مدافع حرم نبودند...

ما باید حالا با عناصر فتنه گر خبیثِ دشمنِ اهل بیت و دشمن مردم شیعه ، در شهرهای ایران میجنگیدیم