تاریخ درج شنبه 15 بهمن 1401 در 14:13 کد خبر : 2016
ف

معرفی کتاب

معرفی کتاب

"امت و ملت در اندیشه امام خمینی(ره)"

معرفی کتاب

 

 

 

نویسنده:علی محمد بابایی زارچ

 

امت و ملت در اندیشه امام خمینی به عنوان متفکری اسلامی که در چارچوب نگاه جهانی اسلام اندیشیده است، در سیره نظری و عملی خود همواره نگاه امت مدارانه به موضوعات سیاسی داشته و با اقدام به تشکیل حکومت، در مورد تحقق امت اسلامی و آرمان های جهان شمول اسلام خود بر آمده است. از طرفی ملت ایران به عنوان یک واحد سیاسی مورد توجه خاص وی بوده است. ایشان با پذیرش واقعیت سیاسی موجود در جوامع انسانی معاصر ( ملت) پیوندی خاص بین این مهم با آرمان سیاسی اسلام ( امت اسلامی) برقرار ساخته است.


بخشی از متن کتاب  .:: امت و ملت در اندیشه امام خمینی(ره) ::.

از جمله اصلاحاتی که در کلام ایشان بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، اصلاح ملت است. ایشان اصطلاح ملت را در همه آثار خود از کشف الاسرار تا آخرین پیام هایشان، در معانی مختلفی به کار برده و صرفاً ملت به معنی امروزی آن را منظور نداشته اند و در مواردی این اصطلاح را همراه با صفات خاصی به کار برده اند. به طور کلی اصطلاح ملت در اندیشه ی امام به سه معنی آمده است، یک ملت به مفهوم رایج و مدرن آن که منظور مقوله ی محتوایی دولت - کشورها است و همین مفهوم زیربنای ایدئولوژی خاصی به نام ملت گرایی- ملی گرایی- شده است که این معنی از ملت موضوع بررسی این پژوهش است و به آن پرداخته خواهد شد. دوم، ملت به معنی توده مردم است که تحلیل آن خارج از بحث ما است. سوم، ملت به همراه قید اسلام و قرآن که منظور جهان اسلام یا همان مقوله امت اسلامی است که در بخش های آتی به تبیین آن خواهیم پرداخت...


این کتاب در در کتابخانه شهید ملک زاده موجود میباشد

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن