تاریخ درج یکشنبه 20 اسفند 1396 در 12:17 کد خبر : 2095
ف

صوت چهاردهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت چهاردهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

12 اسفند 96

صوت چهاردهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

ترتیب فایلها :

1 - بیانات آقای دکتر احمد شفازاده

2 - آقای مهدی کاشیان

3 - آقای محمود غفاری

4 - آقای ابوالقاسم زارع

5 - آقای محمدرضا گرجی

6 - آقای سید حسین فاضلی

7 - آقای امیرحسین جعفرزاده

8 - آقای امیرحسین شفازاده

9 - آقای سید رضا حایری


بیانات آقای دکتر احمد شفازاده
download

آقای مهدی کاشیان
download

آقای محمود غفاری
download

آقای ابوالقاسم زارع
download

آقای محمدرضا گرجی
download

آقای سید حسین فاضلی
download

آقای امیرحسین جعفرزاده
download

آقای امیرحسین شفازاده
download

download

آقای سید رضا حایری
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن