تاریخ درج سه شنبه 02 آذر 1400 در 13:10 کد خبر : 4333
ف

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم

29 آبان 1400

صوت کرسی ماهانه قرآن کریم


تلاوت استاد احمدی وفا - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

مقطع کوتاه 1 - استاد احمدی وفا - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

مقطع کوتاه 2 - استاد احمدی وفا - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت استاد ملازاده - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

اجرای آقای کوه خیل (آیتم امام رضا) - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

اجرای آقای کوه خیل (آیتم معرفی شهید) - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت آقای سیدامیرعلی ناصری - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت آقای علی واحدی - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت آقای مجتبی شمس - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت آقای محمدحسین میرزایی - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

تلاوت آقای محمدرضا گرجی - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 29 آبان 1400
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن