تاریخ درج پنجشنبه 05 آبان 1401 در 13:40 کد خبر : 4758
ف

صوت کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم

صوت کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم

30 مهر 1401

صوت کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم


تلاوت - استاد دکتر محمدحسین سعیدیان - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

بیانات - استاد دکتر محمدحسین سعیدیان - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

اجرای اول - گروه بین المللی الوارثین - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

اجرای دوم - گروه بین المللی الوارثین - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

تلاوت - آقای ابراهیم مرتضوی - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

تلاوت - آقای امیرحسین جعفرزاده - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

تلاوت - جناب آقای علی واحدی - کرسی تلاوت ماهانه قرآن کریم - 30 مهر 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن